Centrum kształcenia na odległość

w Gminie Pobiedziska

E-learning Centre in Pobiedziska

 

 

 W Zespole Szkół w Jerzykowie działa "Centrum kształcenia na odległość". Jest to efekt przystąpienia gminy Pobiedziska  do projektu "Centra kształcenia na odległość na wsiach", dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem. Realizatorem projektu jest: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, 4system Polska-firma specjalizująca się w e-learningu, ECORYS Polska oraz Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.
Centrum zostało wyposażone w sprzęt komputerowy, biurowy i kontent merytoryczny.

W ramach swojej działalności Centrum prowadzi bezpłatne szkolenie e-learningowe. m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych.  W chwili obecnej udostępnione są następujące kursy:

1.       Język polski

2.       Matematyka

3.       Historia

4.       Chemia

5.       Geografia

6.       Biologia

7.       Fizyka

8.       Zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)

9.       Ocena pracowników (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)

10.    Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)

11.    System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)

12.    Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)

13.    Ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)

14.    Język angielski

15.    Podstawy technik komputerowych

16.    Użytkowanie komputerów

17.    Przetwarzanie tekstów

18.    Arkusze kalkulacyjne

19.    Bazy danych

20.    Grafika menedżerska i prezentacyjna

21.    Usługi w sieciach informatycznych

22.    Opiekunka dziecięca domowa

23.    Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych

Idea Centrum to promowanie kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponadgimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Pełen wykaz pakietów edukacyjnych jest dostępny na stronie: www.edukacjaonline.pl
  W
kursach mogą uczestniczyć również osoby niepełnosprawne. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, Centrum zapewnia  możliwość wypożyczenia laptopa.
Każdy uczestnik, który zakończy szkolenie, uzyska certyfikat poświadczający zdobytą
wiedzę w danej dziedzinie. Jedna osoba może skończyć wiele kursów.
Uczestnictwo w kursach pozwoli na rzeczywiste podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zapraszamy.

Korzyści dla Gminy i Szkoły:

1.      dostęp do 50 bezpłatnych kursów e-learningowych o różnej tematyce dla wszystkich zainteresowanych osób: uczniów gimnazjum, młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych nie tylko z naszego terenu. Centrum otwarte jest dla wszystkich.

2.      kursant otrzymuje certyfikat poświadczający jego umiejętności,

3.      bezpłatny dostęp do Internetu dla zainteresowanych,

4.      Gmina posiada INNOWACYJNE Centrum Szkolenia,

5.      ogólnopolska promocja Gminy i Szkoły,

6.      dostęp do nowoczesnych technologii,

7.      możliwość korzystania ze sprzętu dla potrzeb edukacyjnych szkoły,

8.      w najbliższym czasie zostanie w pełni wyposażone stanowisko dla osób niepełnosprawnych: ( programy dla osób niedowidzących, sprzęt dla osób niesprawnych ruchowo)

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół w Jerzykowie.

HARMONOGRAM OTWARCIA CENTRUM

PONIEDZIAŁEK

1400-1800

WTOREK

1700-2100

ŚRODA

1500-1900

SOBOTA

1600-2000

NIEDZIELA

1600-2000

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0618152115, 0618155899 oraz 692279823.

Osoba do kontaktu: Alina Mańka – opiekun centrum

           

In our school we have e-learning Centre which is the result of the project : „ E-learning Centres in the rural areas”. The project is sponsored by the EU.

The Centre organises free workshops and courses in: IT, Human Resourses Management Professional and School Subject Courses. At the present moment the center offers the following courses :

1.       Polish language

2.       Maths

3.    History

4     Chemistry

5.       Geography

6.      Biology

7.     Physics

8.    Staff recruitment management

12.   Recruitment

13.   Career paths

14.    English

15.    IT basics

16.    Computer Science

17.    Text Processing

18.    Calculation sheets

19.    Data base

20.   Presentation and Management Graphics

21.    IT services

22.    Baby sitter course

23.    The disabled education support

The main idea is to promote long-life studying by increasing the access to  education In the all fields of life at different levels. A complete list of the educational offer at: www.edukacjaonline.pl
The courses are available for the disabled citizens. The graduates receive the appropriate certificates. Each participant can do many courses that can  improve their professional qualifications and skills.
Welcome!

The classes are taking place in Jerzykowo school.

Timetable.

Monday

1400-1800

Tuesday

1700-2100

Wednesday

1500-1900

Saturday

1600-2000

Sunday

1600-2000

More information 0618152115, 0618155899 oraz 692279823.

Contact : Mrs Alina Mańka – in charge of the centre