HISTORIA SZKOŁY W JERZYKOWIE

SCHOOL HISTORY IN JERZYKOWO

Szkoła

1905-1918

Szkoła w Jerzykowie została zbudowana w 1905 roku. Nauka rozpoczęła się 22 sierpnia 1905 roku. Pierwszym nauczycielem był Niemiec - ewangelik Scholz, który uczył dzieci po niemiecku. Szkoła do roku 1918 była ewangelicka, a wioska prawie czysto niemiecka.

The school in Jerzykowo was butli in 1905. The first school year started on August 22, 1905. The first teacher Mr. Scholz of German  origin who taught children in German language. Untill 1918 the school was Evangelical and so was the village.

1918-1939

Po odzyskaniu niepodległości w dalszym ciągu szkołą kierował Scholz. 1 września 1922 roku szkoła w Jerzykowie stała się szkołą katolicką i rozpoczęto naukę w języku polskim. Pierwszym polskim nauczycielem był pan Luscerek. Po dwu latach na jego miejsce przybył pan Wiktor Widera, słynący z największej pasieki pszczelarskiej w Wielkopolsce. W roku 1922 do szkoły uczęszczało 28 uczniów. Od roku 1924 rozpoczęły naukę w placówce również dzieci z Kowalskiego. W kolejnych latach liczba uczniów ciągle rosła. W roku 1939 do szkoły uczęszczało 63 uczniów.

After the Polish independence had been restored Mr. Scholz continued running the school .On the first of September 1922 the school became a catholic school and polish language was provided. The first polish teacher was Mr. Luscerek. After two years he was replaced by Mr. Wiktor Widera, famous for his bee-garden – the largest in Wielkopolska distrct. In 1922 twenty eight students attended the school. Since 1924 the students from  Kołata began learning in Jerzykowo. In the following years the number of pupils was rising  constantly .   In 1939 the number of students was sixty three.

1939-1945

W latach 1939-1945 szkoła jako placówka edukacyjna nie funkcjonowała. Już na początku września 1939 roku tereny Jerzykowa zostały zajęte przez wojska niemieckie. Od tego czasu miała miejsce martyrologia tutejszej ludności. Nastąpiło masowe wywożenie mieszkańców Jerzykowa, między innymi do obozów we Wronkach i Oświęcimiu. Trwało to do 1942 roku. Przed wstąpieniem wojsk rosyjskich na tereny Jerzykowa Niemcy zaczęli opuszczać wioskę. Do opuszczonych domów zaczęli wracać dawni ich mieszkańcy.

From 1939 till 1945 the school was closed . From the very beginning of September the Jerzykowo area was occupied by the German troops. Since then the local people suffered from the atrocities of war.  Until 1942 many local people were sent to concentration camps in Wronki  and Auschwitz. When the Red Army entered Jerzykowo the Germans fled . The inhabitants started to return to the village .

po 1945 roku

1 marca 1945 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły przez kierownika pana Mazurka. W kwietniu stanowisko to objął pan Motała. W tym czasie zostały zorganizowane 4 oddziały klasowe oraz klasa dla młodocianych. Nauka w szkole mogła odbywać się dzięki pomocy rodziców oraz uczniów. Liczne uroczystości dla środowiska przyczyniły się do coraz lepszego funkcjonowania szkoły. Dzięki zorganizowaniu przez dzieci i młodzież dla okolicznych wiosek JASEŁKOM zakupiono pierwsze 52 książki, które dały początek bibliotece szkolnej.

On the first of March 1945 the grand school opening took place. The first principle Mr. Mazurek was followed by Mr. Motała.  In those days there were four forms and the class for the youngsters. The parents and the pupils helped the school. Many festivals   for local community contributed  to the better school functioning. Thanks to the Nativity organized by local students and teachers the first 52  books were bought, so the school library was opened.

Następni kierownicy i dyrektorzy Szkoły w Jerzykowie:

The other principals  of the school in Jerzykowo:

Szkoła

Uczniowie z wizytą u opiekunów szkoły - Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług - lata siedemdziesiąte

Students visiting the school sponsors  - Private Trade Association – the 70s

1990-2001

0d 1990 szkoła pozostawała pod opieką pani dyrektor Doroty Jaśkiewicz. W 1999 roku utworzono Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Dwa lata później Gimnazjum przeniesiono do nowego budynku przy ulicy Spokojnej. Dyrektorem Gimnazjum została pani Jaśkiewicz, a Szkoły Podstawowej pani Alina Mańka.

Since 1990 the school Headmistress was Dorota Jaśkiewicz. In 1999 the school combined both primary and secondary school. After two years  secondary school was moved to a new building in Spokojna  street. The headmistress of the secondary school was Mrs. Jaskiewicz, the  primary school was run by Mrs. Alina Mańka.

2002

Po prawie stu latach zamknięto budynek starej szkoły. Szkołę Podstawową przeniesiono do budynku przy ulicy Spokojnej, którego drugą część otwarto uroczyście 1 września 2002 roku. Dyrektorem Zespołu Szkół do dziś jest pani dyrektor Alina Mańka.

The old school building  was closed up after nearly a hundred years. The primary school joined the secondary school in Spokojna street in September 2002. The Headmistress of both school became Mrs. Alina Mańka.


 

2017

4 wrzeœnia 2017 roku w Naszej Szkole odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018, na której odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego skrzydła w szkole. Placówka wzbogaciła się o takie pomieszczenia jak sala informatyczna, artystyczna, przyrodnicza i językowa oraz świetlicę, bibliotekę i salę konferencyjną

The 2017/2018 School Year Opening Ceremony was held the 4th September 2017. On this day townhall officials, teachers and students celebrated the opening of a newly-built pay of the school building. Our school gained new facilities such as IT, science and language laboratoreies, art and crafts classroom, library, conference hall and well equiped, students friendly common room.