„Sukces dzieci naszą radością”- projekt dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej

W Szkole w latach 2011-2012 realizowany jest projekt systemowy „Sukces dzieci naszą radością” skierowany do dzieci najmłodszych. Realizacja zajęć odbywa się ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny kapitał Ludzki – priorytet IX, działanie 9.1 . Założeniem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Dzięki pozyskaniu środków przez szkołę na ten cel uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej oraz w zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczne, informatyczne i przyrodnicze uczniów.