Od roku szkolnego 2017/2018 szkoła jest

Szkołą Podstawową im. Królowej Jadwigi Jerzykowie

In the school year of 2017/2018 the school has been named 

The Primary School of Queen Jadwiga in Jerzykowo

INFORMACJE O SZKOLE - prezentacja multimedialna

 

Dyrekcja szkoły: 
 • dyrektor - Alina Mańka
 • wicedyrektor - Barbara Makowska
Pracownicy szkoły:
 • 40 nauczycieli
 • psycholog 
 • bibliotekarz
 • pielęgniarka
 • obsługa techniczna
 • School principal - Mrs Alina Mańka
 • Deputy principal- Mrs Barbara Makowska
School staff:
 • 40 teachers
 • pshologist 
 • librarian
 • nurse
 • technical assistant

 

Uczniowie

Odział Przedszkolny

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

kl. 0

kl. I-VIII

kl. III

40 - 2 oddziały

339 - 15 oddziałów

81 - 3 oddziały

Razem:   460

Students:

Reception Class

Primary school

Secondary school

0 form

I-VIII form

III form

40 - 2 classes

339 - 15 classes

81 - 3 classes

Total number of students:   460

Obwód szkoły:

School district/area

Our students come from the following towns and villages:

Co proponujemy?

Our offer:

Zajęcia dodatkowe:

Extra curricular classes:

Organizacje szkolne:

School organizations:

Organizujemy imprezy środowiskowe - szczegółowe informacje na stronie informacyjnej szkoły

We also organize local community events - detailed information on the school information site