Od roku szkolnego 2017/2018 szkoła jest

Szkołą Podstawową im. Królowej Jadwigi Jerzykowie

In the school year of 2017/2018 the school has been named 

The Primary School of Queen Jadwiga in Jerzykowo


INFORMACJE O SZKOLE

 

Rok szkolny 2023/2024:

 

Dyrekcja szkoły: 
 • dyrektor - Alina Mańka
 • wicedyrektor - Barbara Makowska
Pracownicy szkoły:
 • 44 nauczycieli
 • psycholog 
 • bibliotekarz
 • pielęgniarka
 • obsługa techniczna
 • School principal - Mrs Alina Mańka
 • Deputy principal- Mrs Barbara Makowska
School staff:
 • 44 teachers
 • pshologist 
 • librarian
 • nurse
 • technical assistant

 

Uczniowie

Odział Przedszkolny

Szkoła Podstawowa

kl. 0

kl. I-VIII

25 - 1 oddział

418 - 19 oddziałów

Razem:   443

Students:

Reception Class

Primary school

0 form

I-VIII form

25 - 1 class

418 - 19 classes

Total number of students:   443

Obwód szkoły:

School district/area

Our students come from the following towns and villages:

Co proponujemy?

Our offer:

Zajęcia dodatkowe:

Extra curricular classes:

Organizacje szkolne:

School organizations:

Organizujemy imprezy środowiskowe - szczegółowe informacje na stronie informacyjnej szkoły

We also organize local community events - detailed information on the school information site